Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.                     Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vergokan (hierna 'de verkoper') gesloten overeenkomsten en op alle door de verkoper verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en blijken uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de verkoper is ondertekend.

1.2 Ongeacht wanneer zij aan de verkoper worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant alleen van toepassing kunnen zijn wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de verkoper is ondertekend.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de verkoper en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.

2.                     Offertes en bestellingen

2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 1 maand vanaf de datum van de offerte, tenzij algemene prijswijzigingen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden de verkoper nooit.

2.2 Vermeldingen in een offerte met betrekking tot gewicht, belastings- en verpakkingsgegevens hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de verkoper niet.

2.3 Tekeningen uit de catalogi van de verkoper hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de verkoper niet.

De RFK prijzen zijn steeds nettoprijzen.  Door product-technische redenen is het mogelijk dat de geproduceerde hoeveelheden afwijken met +/- 10%. Ook de overproductie zal geleverd en gefactureerd worden.

Onze PE-coating is standaard satijn glanzend. Andere glansgraad is mogelijk op aanvraag.

Standaardkleur:

RAL 9010/9007/9005/7043/7035/7022/7016/7015/7001/6005/6009/5015/3020/2000/9018

Indien nettoprijs < 1500 euro → 100 euro opstartkost

Niet-Standaardkleur:

RAL 1007/1013/1015/1018/2008/2011/3000/3001/3002/3003/3011/5010/5017/6011/6014/7011/7012/7030/7032/7036/7037/7038/7044/9001/9002/9003/9004/9006/9011/9016

Indien:

      • nettoprijs > 1500 euro → 100 euro opstartkost
      • nettoprijs < 1500 euro → 230 euro opstartkost

Andere Kleur: Op aanvraag (per RFK)

2.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met de verkoper pas tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Alleen een door de verkoper verstuurde orderbevestiging kan derhalve een overeenkomst met de klant  doen ontstaan.

2.5 Vergokan zal voor bestellingen met onder het min. Bedrag een extra kost aanrekenen (per bestelling/per leveradres/per leverdag).
      • BELUX en FR-59 : Bestellingen < 1000 euro → + 75 euro
      • NL: Bestellingen < 1000 euro → + 100 euro
      • FR: Bestellingen < 1500 euro → + 100 euro
      • AT & D: Bestellingen < 1500 euro → + 100 euro

2.6 Indien de goederen niet gelost kunnen worden zoals afgesproken op de orderbevestiging, dan zal Vergokan de portkost (in artikel 2.5) 2x aanrekenen.

2.7 De annulering van een geplaatste bestelling is slechts mogelijk indien de verkoper hiermee vooraf instemt. In geval van annulering zal Vergokan een schadevergoeding berekenen en factureren.

2.8 Artikelen worden niet teruggenomen of omgeruild na bestelling.

3.                     Prijzen

3.1 Alleen de prijzen vermeld in een van de verkoper uitgaande orderbevestiging binden de verkoper.

3.2 De door de verkoper in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden de verkoper niet.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, … vermelde prijzen exclusief BTW.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn voor leveringen binnen de Benelux alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, … vermelde prijzen DAP (Incoterms 2020), waarbij de klant verantwoordelijk is voor het tijdig lossen (met inbegrip van de daarvoor nodige uitrusting zoals bijvoorbeeld vorkliften of kranen). Andere vereisten voor leveringen zijn op aanvraag en zullen aangerekend worden.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn voor leveringen buiten de Benelux alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, … vermelde prijzen FCA Oudenaarde (Incoterms 2020).

3.6 Prijzen vermeld in de offerte zijn enkel geldig voor de geldigheid van de offerte en voor de aangeboden mix van artikelen en hoeveelheden.
Bij afwijkingen heeft de verkoper het recht de prijzen aan te passen.

3.7 Bij wijziging van de algemene brutoprijzen, heeft de verkoper het recht om de prijzen in de lopende projecten aan te passen. De projectkortingen blijven echter geldig gedurende de geldigheid van de offerte voor het project.

4.                     Leveringstermijn

4.1 Vergokan streeft ernaar zijn artikelen zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. De vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen werd overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van verbintenissen van de verkoper kan echter nooit aanleiding geven tot het ontstaan van enige verplichting tot schadeloosstelling in hoofde van de verkoper noch tot ontbinding van de overeenkomst.

5.                     Overmacht

5.1 Elke aanvaarding van een bestelling door de verkoper gebeurt onder voorbehoud van overmacht. Onder overmacht wordt, onder meer, verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van de werknemers van de verkoper, overstromingen, cyberattack, etc. Deze opsomming is niet exhaustief. In geval van overmacht in hoofde van de verkoper worden de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de klant geschorst zolang de overmacht duurt.

5.2 Wanneer een overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van de verkoper. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door de verkoper werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.

6.                     Transport en in ontvangstname van de goederen

6.1 Leveringen door de verkoper binnen de Benelux gebeuren DAP (Incoterms 2020), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.4. De levering kan op vraag van de klant en na voorafgaande schriftelijke bevestiging door de verkoper, gebeuren op een ander adres dan dat van de klant (bv. een werf). Het door de verkoper aangegeven tijdstip van levering is steeds louter indicatief en betreft enkel de datum van de levering en niet het uur.

6.2 Leveringen buiten de Benelux gebeuren FCA Oudenaarde (Incoterms 2020), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.5 of volgens de afgesproken incoterm die overeengekomen is. Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de klant niet worden afgehaald, heeft de verkoper het recht om de daardoor veroorzaakte opslagkosten aan de klant aan te rekenen of de goederen terug te recupereren.

6.3 Indien goederen door de verkoper geleverd worden in stapelracks of op europaletten worden deze aangerekend aan de klant tegen een bedrag van 150 EUR per stapelrack en 20 EUR per europalet. Indien, mits akkoord van de verkoper, de stapelracks/europaletten in goede staat, en per afgesproken aantal, worden teruggegeven aan de verkoper, wordt het door de klant voor de stapelracks/europaletten betaalde bedrag gecrediteerd. De transportvoorwaarden worden bepaald door de verkoper. De verkoper is er nooit toe gehouden om van een klant meer stapelracks/europaletten terug te nemen dan hij zelf aan de klant heeft geleverd.

7.                     Vertrouwelijke informatie

7.1 De klant garandeert dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van de verkoper ontvangen technische informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de verkoper als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed. De klant mag in geen geval technische informatie, die steeds eigendom blijft van de verkoper, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven. De verkoop van enig door de verkoper geproduceerd en/of verkocht goed kan hoe dan ook nooit een overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg hebben.

8.                     Klachten

8.1 De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De klant moet zijn klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper meedelen binnen de 8 dagen na de levering van de goederen. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken met foto’s. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.

8.2 Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

8.3 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat op de CMR werd vermeld, en voor montage, en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen zonder meer te vervangen. De verkoper kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen, die de koper wenst terug te geven, terug te nemen Indien deze voorwaarden niet voldoen, kan de verkoper deze goederen, na controle, niet crediteren.

8.4 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, voor montage, en de verkoper conform artikel 8.3 beslist om de goederen te vervangen, is er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd.

Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper beslist om de goederen niet te vervangen conform artikel 8.3, is de door de verkoper in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, montage- of demontagekosten, andere gevolgschade, etc.).

8.5 De verkoper kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen dat te wijten is aan het gebruik van de goederen in een specifieke omgeving.

8.6 Elke aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan de verkoper niet meer aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de geleverde goederen.

8.7 Klachten ten aanzien van esthetische of decoratieve aspecten worden conform de normen op de oppervlaktebehandelingen, niet aanvaard als gebrek. Indien esthetische of decoratieve aspecten voor de koper belangrijk zijn, dan moet de koper met de verkoper een haalbare afwerking overeenkomen voor de bestelling.  In dit geval worden de goederen speciaal op vraag van de koper vervaardigd en dient de koper rekening te houden met een hogere prijs, beschikbaarheidstermijn en eventuele minimum afname..

9.                     Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten door de klant. Totdat de goederen volledig zijn betaald, kunnen de goederen door de verkoper teruggenomen worden.

De klant verbindt er zich dan ook toe om, zolang deze niet volledig zijn betaald, niet over de geleverde goederen te beschikken, ze niet te verwerken noch er enig zakelijk (zekerheids)recht op te vestigen.

9.2 Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement van de klant, voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden en niet onroerend zijn geworden door incorporatie.

10.                   Betaling

10.1 De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, ten laatste betaald te worden op de vervaldag die op de factuur staat. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de betalingsverplichting van de klant niet.

Alle facturen van de verkoper zijn steeds betaalbaar te Oudenaarde, zelfs indien er wissels getrokken worden.

10.2 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur heeft de verkoper het recht om al zijn openstaande verbintenissen tegenover de betrokken klant met onmiddellijke ingang te schorsen, tot op het ogenblik dat de factuur is betaald.

10.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd die gelijk is aan de op de vervaldag geldende wettelijke interestvoet, vermeerderd met 3 %.

Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.750 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.

10.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan de verkoper verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden.

10.5 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk de geleverde goederen terugnemen.

10.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

10.7 Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van de verkoper, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval,  geprotesteerd worden binnen de acht dagen na de ontvangst ervan door de klant.

11.                   Door de klant te verstrekken waarborgen

11.1 De klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van de verkoper alle informatie te bezorgen die de kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

11.2 Indien het door een klant aan de verkoper verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van de onbetaalde facturen en de waarde van de nog door de verkoper uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van de verkoper, heeft de verkoper het recht om al zijn verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan de verkoper verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de door de verkoper geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.

11.3 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van de verkoper in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft de verkoper het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft de verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

12.                   Betwistingen

12.1 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, enz. van enige door de verkoper gesloten overeenkomst of verstuurde offerte.

12.2 Op de door de verkoper gesloten overeenkomsten en verstuurde offertes is alleen het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen).